date_range شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ access_time ۱۲:۱۹:۰۰ ق.ظ

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن
منبع خبر: خبرگزاری فارس

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی در بین شهروندان استان اردبیل انجام گرفته است.

چکیده مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی در بین شهروندان استان اردبیل انجام گرفته است. روش پژوهش علی– مقایسه‌ای (پس‌رویدادی) بوده و جامعه آماری شامل افرادی هستند که به جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی به دادسرای اردبیل ارجاع شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 176 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی آن از طریق مقدار آلفا (0/82) مورد تایید قرار گرفته است. داده‌های نهایی در سطح توصیفی با درصد فراوانی، میانگین و در سطح استنباطی با آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده است. یافته‌های حاصل از همبستگی نشان داد که گرایش به ضرب‌وجرح با تجربه عینی، همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح 0/01>p و با محرومیت نسبی و پایبندی مذهبی، همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح 0/01>p دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گرایش به ضرب‌وجرح با مهارت کنترل، آگاهی حقوقی و منزلت، همبستگی معنی‌داری وجود ندارد (0/01<p). در ادامه نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که در بین متغیرهای پیش‌بین، دو متغیر پایبندی مذهبی و تجربه عینی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی گرایش به ضرب‌وجرح دارند (0/001>p).

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ضرب‌وجرح، تجربه عینی، محرومیت نسبی، پایبندی مذهبی، مهارت کنترل

نویسندگان:

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی

 فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم - شماره 35, دوره 10، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن  

تصویرها
بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن
نمایش موجودیت‌ها