date_range سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۴۷:۰۰ ق.ظ

یحیی حاجی، دکتر محمدرضا رجب نژاد، دکتر حمیدرضا خدامی ویشته، دکتر مهدی مصری، اسلام آقاپور، مهدی سالاری، جعفر انیسی بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان

یحیی حاجی، دکتر محمدرضا رجب نژاد، دکتر حمیدرضا خدامی ویشته، دکتر مهدی مصری، اسلام آقاپور، مهدی سالاری، جعفر انیسی  بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان
منبع خبر: خبرگزاری فارس

احتمالا کلاس‌های عقیدتی سیاسی که در طول آموزش برگزار گردیده است توانسته است بر روی سلامت عمومی و مدیریت استرس موثر واقع گردد.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه تاثیر استرس در دنیای امروز حقیقتی انکار ناپذیر است و نیز با توجه به تاثیر گسترده استرس بر سلامت عمومی فرد، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مدیریت استرس بر سلامت عمومی دانشجویان پاسدار طی دوره آموزش عمومی در مرکز آموزشی دانشکده تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع)- تهران صورت گرفته است.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه پژوهش در این مطالعه شامل کلیه دانشجویان پاسدار دوره تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) بودند. نمونه گیری در این تحقیق بصورت چند مرحله ای انجام شد، که در مرحله اول نمونه گیری به صورت سرشماری و به منظور غربالگری و تعیین وضعیت سلامت عمومی صورت گرفت و در مرحله بعد نمونه گیری به صورت تخصیص تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه اطلاعات فردی (دموگرافیک) و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) بود.
یافته ها: بین میانگین نمرات سلامت عمومی در گروه های آزمون و شاهد سالم و شاهد بیمارگونه تفاوت وجود داشت اما از نظر آماری اختلاف معنی داری در هر یک از ابعاد سلامت عمومی دیده نشد.
نتیجه گیری: علت تاثیر نداشتن این روش در پژوهش حاضر شاید به علت آموزه های دینی و آموزش های عقیدتی سیاسی سازمان باشد که بدین شکل در این طرح تاثیر داشته است که می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالاً کلاس های عقیدتی سیاسی که در طول آموزش بر گزار گردیده است توانسته است بر روی سلامت عمومی و مدیریت استرس موثر واقع گردد.

کلیدواژگان: استرس، سلامت عمومی، GHQ، دانشجو، پاسدار

نویسندگان:

یحیی حاجی، دکتر محمد رضا رجب نژاد، دکتر حمید رضا خدامی ویشته، دکتر مهدی مصری، اسلام آقاپور، مهدی سالاری، جعفر انیسی

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت - سال اول، شماره 1، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  یحیی حاجی، دکتر محمدرضا رجب نژاد، دکتر حمیدرضا خدامی ویشته، دکتر مهدی مصری، اسلام آقاپور، مهدی سالاری، جعفر انیسی  بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان  

تصویرها
یحیی حاجی، دکتر محمدرضا رجب نژاد، دکتر حمیدرضا خدامی ویشته، دکتر مهدی مصری، اسلام آقاپور، مهدی سالاری، جعفر انیسی  بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان
نمایش موجودیت‌ها