با اعلام بانک مرکزی نقدینگی 1602 میلیارد تومان شد

با اعلام بانک مرکزی نقدینگی 1602 میلیارد تومان شد
منبع خبر: عصر مالی

بانک مرکزی حجم نقدینگی در تیر امسال را بیش از هزار و 602 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش "عصر مالی"   بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر امسال ، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در تیر امسال ۸۴۰۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به تیر ماه سال ۹۶ به میزان ۲۲.۴ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۲۱۴۹.۱ هزار میلیارد ریال با ۳۴.۷ درصد افزایش نسبت به تیر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۸.۱ درصد رشد، ۱۳۸۷۳.۴ هزار میلیارد ریال است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۲۷۱.۸ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۷.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری به ۴۶۷۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۱.۳ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری ۲۲۵۸.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰.۳ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۴۹.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۳۶.۷ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۷.۶ درصد کاهش، ۱۰۲.۱ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۵ درصد افزایش به ۱۶۸۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره تیر ماه سال ۹۷ با ۲۲.۲ درصد رشد، ۱۱۲۷۱ هزار میلیارد ریال است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در تیر ماه امسال ۵۶۷.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۴ درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۵۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۰۵۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت تیر ماه سال ۹۶ دارای ۲۶ درصد رشد است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک های تخصصی در تیر ماه سال جاری ۹۰۶.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۳.۷ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۵۵۹۶.۶ هزار میلیارد ریال است که ۲۳.۵ درصد رشد دارد.

نمایش موجودیت‌ها