date_range چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ access_time ۰۲:۲۲:۵۶ ب.ظ

2383 مزایده - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکسته پارس‌مهر کاسپین

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته پارس مهرکاسپین در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول (عرصه، اعیان و ماشین آلات و تجهیزات موجود با کلیه توابع و انشعابات) واقع در آمل شهرک صنعتی نساجی بابکان شرکت پارس مهر کاسپین ازطریق مزایده وبا وضع موجود که مشخصات مورد مزایده در نظریه کارشناسان قید و نظریه مذکور در اداره تصفیه موجود است و متقاضیان می‌توانند در اداره حاضر و مفاد نظریه را ملاحظه و مطالعه نموده و از مورد مزایده بازدید نمایند، با شرایط ذیل درتاریخ 10/02/1397 روز دوشنبه ساعت 00/12 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7 اقدام نماید.

الف: مشخصات اموال

1)-ششدانگ عرصه واعیان با مشخصات: 1– قطعه زمینی محصور به مساحت 90/5387 مترمربع دارای قرارداد شماره 12238مورخ 14/08/1385 با شرکت شهر صنعتی استان مازندران و دارای پروانه احداث ساختمان به شماره 13140 مورخ 14/09/1391 از همین شرکت یک باب سوله فلزی به مساحت 858 مترمربع و یک باب سوله فلزی نیمه کاره سرپوشیده به مساحت 345 مترمربع و ساختمانهای اداری، نگهبانی سرویش بهداشتی پستهای برق  به مساحت حدود 228 مترمربع با کاربری کارخانه تولید لوله پلی اتیلن برای فاضلاب بشرح نظریه کارشناس رسمی

2)- کلیه ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، تاسیسات ابزارآلات صنعتی و اثاثیه و منصوبات با امتیازات و انشعابات منصوب درکارخانه بشرح گزارش نظریه کارشناس رسمی

ب : شرایط شرکت در مزایده

 1-قیمت پایه مزایده شش دانگ عرصه و اعیان و سوله (موضوع بند اول مشخصات اموال) طبق نظریه کارشناس رسمی مبلغ 11.000.000.000 ریال تعیین شده است.

 2-قیمت پایه مزایده ماشین آلات، تجهیزات تولیدی و ابزارآلات صنعتی و کلیه انشعابات منصوب (موضوع بند 2 مشخصات اموال) طبق نظرکارشناس رسمی مبلغ 17.760.000.000ریال، که هزینه‌های مربوط به تنظیم سند رسمی مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است2- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً 5 درصد قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند و الباقی قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ جلسه مزایده نقداً به حساب اداره واریز و قبض آنرا ارائه نمایند بدیهی است که تحویل مورد مزاید و تائید صحت مزایده‌ی انجام شده منوط به پرداخت 100 درصد قیمت پیشنهادی برنده مزایده امکان پذیر بوده و اگر برنده مزایده در موعد مقرر تعهدات خود را انجام ندهد اداره از محل 5 درصد پیش پرداخت در بدو امر کلیه خساراتهای وارده را دریافت و سپس الباقی پول را بنفع هیات بستانکاران و ورشکسته ضبط خواهد نمود و مزایده انجام شده باطل و مزایده مجدد طبق مقررات برگزار خواهد شد3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته بنام پارس مهر کاسپین مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 10/02/1397به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات درساعت 00/11 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و همچنین درهمان جلسه، مزایده حضوری بین شرکت کنندگان در جلسه به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را بصورت کتبی یا حضوری در جلسه پیشنهاد نماید، اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد 5-تنظیم سند رسمی بنام برنده مزایده بعد از رفع موانع قانونی امکانپذیر خواهد شد و مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می‌باشد.

قزلسفلو - مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه چهارم

نمایش موجودیت‌ها