date_range سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۰۵:۰۰ ق.ظ

برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج‌فارس سه‌شنبه 1 خرداد سال 97

برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج‌فارس سه‌شنبه 1 خرداد سال 97

برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج‌فارس امروز سه‌شنبه 1 خرداد سال 97 را در باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

پزشک شما (زنده) ۵۵ دقیقه
[پخش زنده]۰۹:۵۵

انیمیشن ۸۰ دقیقه

۱۱:۱۵

قصه‌های تبیان ۵ دقیقه

۱۱:۲۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۸۰ دقیقه

۱۲:۴۰

تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۵ دقیقه

۱۲:۵۵

اهل ایمان ۳۵ دقیقه

۱۳:۳۰

جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۸۵ دقیقه

۱۴:۵۵

زنان قصه ما ۵۰ دقیقه

۱۵:۴۵

پرپروک ۶۰ دقیقه

۱۶:۴۵

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۱۷:۰۰

یادگیری برتر (تکرار) ۳۰ دقیقه

۱۷:۳۰

در شهر (تکرار) ۴۵ دقیقه

۱۸:۱۵

گوهر دریا ۱۵ دقیقه

۱۸:۳۰

ماه رویایی (زنده) ۵۵ دقیقه

۱۹:۲۵

تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۳۵ دقیقه

۲۰:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۰:۱۵

سراب ۳۰ دقیقه

۲۰:۴۵

در شهر ۱۵ دقیقه

۲۱:۰۰

زنان قصه ما ۶۰ دقیقه

۲۲:۰۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۶۰ دقیقه

۲۳:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۳:۱۵

سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

پزشک شما (زنده) ۵۵ دقیقه
[پخش زنده]۰۹:۵۵

انیمیشن ۸۰ دقیقه

۱۱:۱۵

قصه‌های تبیان ۵ دقیقه

۱۱:۲۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۸۰ دقیقه

۱۲:۴۰

تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۵ دقیقه

۱۲:۵۵

اهل ایمان ۳۵ دقیقه

۱۳:۳۰

جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۸۵ دقیقه

۱۴:۵۵

زنان قصه ما ۵۰ دقیقه

۱۵:۴۵

پرپروک ۶۰ دقیقه

۱۶:۴۵

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۱۷:۰۰

یادگیری برتر (تکرار) ۳۰ دقیقه

۱۷:۳۰

در شهر (تکرار) ۴۵ دقیقه

۱۸:۱۵

گوهر دریا ۱۵ دقیقه

۱۸:۳۰

ماه رویایی (زنده) ۵۵ دقیقه

۱۹:۲۵

تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۳۵ دقیقه

۲۰:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۰:۱۵

سراب ۳۰ دقیقه

۲۰:۴۵

در شهر ۱۵ دقیقه

۲۱:۰۰

زنان قصه ما ۶۰ دقیقه

۲۲:۰۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۶۰ دقیقه

۲۳:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۳:۱۵

سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

پزشک شما (زنده) ۵۵ دقیقه
[پخش زنده]۰۹:۵۵

انیمیشن ۸۰ دقیقه

۱۱:۱۵

قصه‌های تبیان ۵ دقیقه

۱۱:۲۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۸۰ دقیقه

۱۲:۴۰

تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۵ دقیقه

۱۲:۵۵

اهل ایمان ۳۵ دقیقه

۱۳:۳۰

جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۸۵ دقیقه

۱۴:۵۵

زنان قصه ما ۵۰ دقیقه

۱۵:۴۵

پرپروک ۶۰ دقیقه

۱۶:۴۵

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۱۷:۰۰

یادگیری برتر (تکرار) ۳۰ دقیقه

۱۷:۳۰

در شهر (تکرار) ۴۵ دقیقه

۱۸:۱۵

گوهر دریا ۱۵ دقیقه

۱۸:۳۰

ماه رویایی (زنده) ۵۵ دقیقه

۱۹:۲۵

تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۳۵ دقیقه

۲۰:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۰:۱۵

سراب ۳۰ دقیقه

۲۰:۴۵

در شهر ۱۵ دقیقه

۲۱:۰۰

زنان قصه ما ۶۰ دقیقه

۲۲:۰۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۶۰ دقیقه

۲۳:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۳:۱۵

سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

پزشک شما (زنده) ۵۵ دقیقه
[پخش زنده]۰۹:۵۵

انیمیشن ۸۰ دقیقه

۱۱:۱۵

قصه‌های تبیان ۵ دقیقه

۱۱:۲۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۸۰ دقیقه

۱۲:۴۰

تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۵ دقیقه

۱۲:۵۵

اهل ایمان ۳۵ دقیقه

۱۳:۳۰

جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۸۵ دقیقه

۱۴:۵۵

زنان قصه ما ۵۰ دقیقه

۱۵:۴۵

پرپروک ۶۰ دقیقه

۱۶:۴۵

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۱۷:۰۰

یادگیری برتر (تکرار) ۳۰ دقیقه

۱۷:۳۰

در شهر (تکرار) ۴۵ دقیقه

۱۸:۱۵

گوهر دریا ۱۵ دقیقه

۱۸:۳۰

ماه رویایی (زنده) ۵۵ دقیقه

۱۹:۲۵

تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۳۵ دقیقه

۲۰:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۰:۱۵

سراب ۳۰ دقیقه

۲۰:۴۵

در شهر ۱۵ دقیقه

۲۱:۰۰

زنان قصه ما ۶۰ دقیقه

۲۲:۰۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۶۰ دقیقه

۲۳:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۳:۱۵

سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن

به گزارش  گروه استان های   باشگاه خبرنگاران جوان   از بندرعباس ،برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شرح زیر است:

پزشک شما (زنده) ۵۵ دقیقه
[پخش زنده]۰۹:۵۵

انیمیشن ۸۰ دقیقه

۱۱:۱۵

قصه‌های تبیان ۵ دقیقه

۱۱:۲۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۸۰ دقیقه

۱۲:۴۰

تا آسمان (ویژه اذان ظهر) ۱۵ دقیقه

۱۲:۵۵

اهل ایمان ۳۵ دقیقه

۱۳:۳۰

جمع خوانی قرآن کریم (زنده) ۸۵ دقیقه

۱۴:۵۵

زنان قصه ما ۵۰ دقیقه

۱۵:۴۵

پرپروک ۶۰ دقیقه

۱۶:۴۵

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۱۷:۰۰

یادگیری برتر (تکرار) ۳۰ دقیقه

۱۷:۳۰

در شهر (تکرار) ۴۵ دقیقه

۱۸:۱۵

گوهر دریا ۱۵ دقیقه

۱۸:۳۰

ماه رویایی (زنده) ۵۵ دقیقه

۱۹:۲۵

تا آسمان (ویژه اذان مغرب) ۳۵ دقیقه

۲۰:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۰:۱۵

سراب ۳۰ دقیقه

۲۰:۴۵

در شهر ۱۵ دقیقه

۲۱:۰۰

زنان قصه ما ۶۰ دقیقه

۲۲:۰۰

سریال دردسر‌های عظیم دو ۶۰ دقیقه

۲۳:۰۰

اخبار استان ۱۵ دقیقه

۲۳:۱۵

سینمایی مثل یک ستاره زندگی کن

نمایش موجودیت‌ها