Image
chevron_left روزنو

امام خمینی (ره) جدای از موقعیت سیاسی و نقش بی‌بدیلی که در تاریخ معاصر ایران داشت، در زمینه آرا و دیدگاه‌های فقهی نیز با در نظر گرفتن ظرف زمان و مکان توانست لامحاله در دل همه ایرانیان جای بگیرد. نگاه امام به موسیقی یکی از این موارد است که توانست راهگشای تنگناهای بسیار باشد. اگ...

مشاهده صفحه:     1