Image
chevron_left روزنامه ثروت

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left اتاق خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است درصورتی‌که برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد ش...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است درصورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز دربسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

Image
chevron_left شبستان

دولت و مجموعه قضایی و انتظامی پس از ایجاد نابسامانی در بازار ارز اقداماتی را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار دادند و در این مسیر به پلمپ صرافی‌های غیرمجاز پرداختند که در آخرین خبرها حالا قرار است تا پایا...

Image
chevron_left شبستان

دولت و مجموعه قضایی و انتظامی پس از ایجاد نابسامانی در بازار ارز اقداماتی را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار دادند و در این مسیر به پلمپ صرافی‌های غیرمجاز پرداختند که در آخرین خبرها حالا قرار است تا پایا...

مشاهده صفحه:     1