Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

با وجود تاکید بانک مرکزی همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left تری بی ان

کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با وجود تاکید بانک مرکزی در سال 95 همچنان کارت‌های بانکی مگنت در حال توسعه هستند و این ضرورت وجود دارد تا زیرساخت کارت‌های بانکی ایران از مگنت به EMV تغییر پیدا کند.

مشاهده صفحه:     1