Image
chevron_left شبستان

کاظمی با بیان اینکه علت رخ دادن حادثه اتوبوس حامل دانش‌آموزان در تبریز ناشی از عوامل طبیعی بود گفت: اردوهای دانش‌آموزی تعطیل نمی‌شوند.

Image
chevron_left شبستان

کاظمی با بیان اینکه علت رخ دادن حادثه اتوبوس حامل دانش‌آموزان در تبریز ناشی از عوامل طبیعی بود گفت: اردوهای دانش‌آموزی تعطیل نمی‌شوند.

مشاهده صفحه:     1