Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left جام‌نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 200 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 200 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار تومان و 200 اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار تومان و 200 اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 200 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 200 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left رجانیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به دیروز 100 تومان کاهش داشته اشت

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left نامه نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left الف

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left روزنو

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 100 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پول‌نیوز

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 200 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 200 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 13 هزار و 100 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left الف

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 150 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left صبح تهران

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 150 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left صبا ایران

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 150 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 150 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 13 هزار و 300 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 200 تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left نامه نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left الف

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left تین نیوز

دلار 100 تومان کم شد.

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 300 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 300 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left تین نیوز

دلار 300 تومان بالا رفت.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه العالم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left بانک مردم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به‌روز قبل، 13 هزار و 500 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 400 تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left نامه نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 500 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 500 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ارز، قیمت ارز در صرافی‌های بانکی 100 تومان زیاد شد.

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به ساعات نخست امروز، 13 هزار و 200 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 100 تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left الف

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ارز، قیمت ارز در صرافی‌های بانکی 100 تومان زیاد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار ارز، قیمت ارز در صرافی‌های بانکی 100 تومان زیاد شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left اتاق خبر ۲۴

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 13 هزار و 100 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 13 هزار و 100 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

دانشجویان آلمان حاضر در سمینار «تنوع مذهبی در ایران» گفتند که علیرغم تحریم‌های کشنده آمریکا و مشکلات بسیار مردم، در تهران شور زندگی وجود دارد و مردم روی خوش به «دیگری» نشان می‌دهند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، جشن تولدی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد که مهمانان آن جمعی از تجار، صنعتگران و سیاستمداران ایرانی بودند.

Image
chevron_left جهان نیوز

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، جشن تولدی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد که مهمانان آن جمعی از تجار، صنعتگران و سیاستمداران ایرانی بودند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

دانشجویان آلمان حاضر در سمینار «تنوع مذهبی در ایران» گفتند که علیرغم تحریم‌های کشنده آمریکا و مشکلات بسیار مردم، در تهران شور زندگی وجود دارد و مردم روی خوش به «دیگری» نشان می‌دهند.

Image
chevron_left تین نیوز

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left تین نیوز

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

دانشجویان آلمان حاضر در سمینار «تنوع مذهبی در ایران» گفتند که علیرغم تحریم‌های کشنده آمریکا و مشکلات بسیار مردم، در تهران شور زندگی وجود دارد و مردم روی خوش به «دیگری» نشان می‌دهند.

Image
chevron_left رجانیوز

دانشجویان آلمان حاضر در سمینار «تنوع مذهبی در ایران» گفتند که علیرغم تحریم‌های کشنده آمریکا و مشکلات بسیار مردم، در تهران شور زندگی وجود دارد و مردم روی خوش به «دیگری» نشان می‌دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دانشجویان آلمان حاضر در سمینار «تنوع مذهبی در ایران» گفتند که علیرغم تحریم‌های کشنده آمریکا و مشکلات بسیار مردم، در تهران شور زندگی وجود دارد و مردم روی خوش به «دیگری» نشان می‌دهند.

Image
chevron_left اخباربانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به آخرین روز هفته قبل، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 850 تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left فرارو

از جمله اهداف بازار متشکل ارزی این است که افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند و مجوز نیز دارند، گرداننده اصلی بازار شوند ولی تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی! گفتنی است؛ بناست بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در خیاب...

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 12 هزار و 950 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به‌روز کاری قبل 12 هزار و 950 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 12 هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left افکار نیوز

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، مراسمی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد.

Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

ماجرای مراسم جشن تولد برای ملکه انگلیس در تهران از هفته گذشته شروع شد. زمانی که سفارت انگلیس در تهران با ارسال ایمیل‌های دعوت به برخی شرکت‌ها، برندهای معتبر، هنرمندان و برخی سیاستمداران، هم از آنان دعوت کرد در جشن تولد 93 سالگی ملکه انگلیس در سفارت این کشور در تهران حضور د...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left الف

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، جشن تولدی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد که مهمانان آن جمعی از تجار، صنعتگران و سیاستمداران ایرانی بودند.

Image
chevron_left مشرق

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، جشن تولدی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد که مهمانان آن جمعی از تجار، صنعتگران و سیاستمداران ایرانی بودند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

شب جمعه به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، ضیافتی در سفارت بریتانیای ایران برگزار شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

جمعه‌شب به بهانه تولد 93 سالگی ملکه انگلیس، جشن تولدی در سفارت بریتانیا در ایران برگزار شد که مهمانان آن جمعی از تجار، صنعتگران و سیاستمداران ایرانی بودند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران لحظاتی پیش با برگزاری تجمعی مراتب اعتراض خود را به سیاست‌های خبیثانه انگلیس علیه ایران مقابل سفارت انگلیس اعلام کردند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 12 هزار و 900 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 12 هزار و 900 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 12 هزار و 900 تومان اعلام کرده‌اند

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left دنیای بانک

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به‌روز قبل، 12 هزار و 900 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 800 تومان خریداری می‌کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نامه نیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز قبل 12 هزار و 900 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز قبل 12 هزار و 900 تومان تعیین شده است.

Image
chevron_left رجانیوز

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به‌روز قبل 12 هزار و 900 تومان تعیین شده است.

مشاهده صفحه:     1     2     3     4     5     6