Image
chevron_left جهان نیوز

این استاد دانشگاه برای فرصت مطالعاتی با ویزای رسمی و با هماهنگی دانشگاه عازم فرصت مطالعاتی بوده است.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

الواح هخامنشی از سد «اوفک» گذشت، اما حالا بیمه بازگشت این آثار هخامنشی به ایران ذهن مسئولان میراث فرهنگی و دفتر نمایندگی دائم ایران در نیویورک را درگیر کرده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

الواح هخامنشی از سد «اوفک» گذشت، اما حالا بیمه بازگشت این آثار هخامنشی به ایران ذهن مسئولان میراث فرهنگی و دفتر نمایندگی دائم ایران در نیویورک را درگیر کرده است.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

الواح هخامنشی از سد «اوفک» گذشت، اما حالا بیمه بازگشت این آثار هخامنشی به ایران ذهن مسئولان میراث فرهنگی و دفتر نمایندگی دائم ایران در نیویورک را درگیر کرده است.

Image
chevron_left ایسنا

الواح هخامنشی از سد «اوفک» گذشت، اما حالا بیمه بازگشت این آثار هخامنشی به ایران ذهن مسئولان میراث فرهنگی و دفتر نمایندگی دائم ایران در نیویورک را درگیر کرده است.

مشاهده صفحه:     1