Image
chevron_left جماران

امام در وصیتنامه خود فرزندانشان را به فرمانبرداری از مادرشان توصیه کرده و نوشته‌اند: «فرزندان من عموما و احمد خصوصا موظفند از مادر خود اطاعت کنند و با احترام با او رفتار کنند، و رضای او را به دست آورند که خیر دنیا و آخرت آنها در آن است.».

مشاهده صفحه:     1