Image
chevron_left الف

شاعر آیینی گفت: چندین بار شعرهای بنده مورد تقدیر رهبری قرار گرفته، اما معتقدم بیشتر از اینکه بخواهیم این تمجید را منعکس کنیم باید کارشناسان اشعار را مورد تحلیل قرار دهند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

شاعر آینی گفت: چندین بار شعرهای بنده مورد تقدیر رهبری قرار گرفته، اما معتقدم بیشتر از اینکه بخواهیم این تمجید را منعکس کنیم باید کارشناسان اشعار را مورد تحلیل قرار دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سنندج- 7 جلد کتاب از تازه‌های نشر ادبیات پایداری در کردستان امروز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی کتابخوان در سنندج رونمایی شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سنندج- 7 جلد کتاب از تازه‌های نشر ادبیات پایداری در کردستان امروز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی کتابخوان در سنندج رونمایی شد.

مشاهده صفحه:     1