Image
chevron_left روزنامه گسترش صمت

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: مردم در ایران با فرارسیدن ماه عزای حسینی در شهرهای مختلف با برگزاری مراسم‌هایی آیینی که بعضا قدمت‌شان به صدها سال می‌رسد، این واقعه تا ابد زنده تاریخ را گرامی می‌دارند.

Image
chevron_left وزارت دادگستری

سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، از عوامل سریال تلویزیونی دفترخانه شماره سیزده قدردانی کرد.

Image
chevron_left وزارت دادگستری

سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، از عوامل سریال تلویزیونی دفترخانه شماره سیزده قدردانی کرد.

مشاهده صفحه:     1