Image
chevron_left بورس 24

بازار مسکن، شاهد بیشترین نفوذ سرمایه‌های مردم خواهد بود این حوزه هیچ رکودی نخواهد داشت، هیچی ادعای وجود حباب در بازار مسکن لفاظی است با افزایش قیمت مسکن، هیچ رکودی گریبان‌گیر این حوزه نخواهد شد. برخی معتقدند، با افزایش قیمت مسکن بازار این حوزه...

مشاهده صفحه:     1