Image
chevron_left نسیم آنلاین

تهران- ایرنا- مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در بین برخی جوانان ایرانی به‌ویژه دختران در حالی است که آنان کمترین اطلاعات را درباره این فرآورده‌ها دارند و شناسایی محصولات تقلبی، ارگانیک بودن یا تراریخته بودن این محصولات برای اغلب آنان ممکن نیست و در این آشفته‌بازار هرکس ادعایی می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران- ایرنا- مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در بین برخی جوانان ایرانی به‌ویژه دختران در حالی است که آنان کمترین اطلاعات را درباره این فرآورده‌ها دارند و شناسایی محصولات تقلبی، ارگانیک بودن یا تراریخته بودن آنها برای اغلب مردم ممکن نیست و در این آشفته‌بازار هرکس ادعایی می‌کند.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در بین برخی جوانان ایرانی به‌ویژه دختران در حالی است که آنان کمترین اطلاعات را درباره این فرآورده‌ها دارند و شناسایی محصولات تقلبی، ارگانیک بودن یا تراریخته بودن آنها برای اغلب مردم ممکن نیست و در این آشفته‌بازار هرکس ادعایی می‌کند.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی در بین برخی جوانان ایرانی به‌ویژه دختران در حالی است که آنان کمترین اطلاعات را درباره این فرآورده‌ها دارند و شناسایی محصولات تقلبی، ارگانیک بودن یا تراریخته بودن آنها برای اغلب مردم ممکن نیست و در این آشفته‌بازار هرکس ادعایی می‌کند.

مشاهده صفحه:     1