Image
chevron_left روزنامه راه مردم

وزیر راه و شهرسازی با واکاوی فساد سازمان‌یافته گردانندگان برخی از موسسه‌های مالی و تشریح دلایل اعتراضات اخیر درخصوص موسسه‌های اعتباری، گفت: یک جنجالی در مشهد به پاشد و بلافاصله به‌...

Image
chevron_left صما

وزیر راه و شهرسازی با واکاوی فساد سازمان‌یافته گردانندگان برخی از موسسه‌های مالی به تشریح دلایل اعتراضات اخیر درخصوص موسسه‌های اعتباری پرداخت.

مشاهده صفحه:     1