Image
chevron_left ایران اکونومیست

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left دنیای خودرو

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left اتاق خبر

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left ایسنا

دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی بر ارائه فرصت 10 ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو 3 تا آن زمان، موافقت کرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left اتاق خبر

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left دنیای خودرو

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left پرشین خودرو

/گزارش خبری/ پرشین خودرو: با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندا...

Image
chevron_left ایسنا

با توجه به توقف تولید موتورسیکلت‌های بدون استاندارد یورو 4 براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال‌جاری، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از دولت درخواست کرده است تا فرصتی 10 ماهه برای تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو 4 به تولیدکنندگان داده شود.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left ایسنا

به فاصله 10 روز پس از اقدام ضربتی دولت در تک‌نرخی کردن نرخ ارز، برخی اصناف که سال‌هاست دچار رکود هستند به سمت افزایش قیمت رفته‌اند؛ هرچند این افزایش خفیف است و چندان محسوس نیست. در روزهای اخیر خبر رسید که قیمت‌ها در بازار موبایل 10 تا 15 درص...

Image
chevron_left اتاق خبر

در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left پرشین خودرو

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90؛ پرشین خودرو: یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که طرح دوفوریتی ساماندهی بازار خودرو فردا (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90؛ پرشین خودرو: یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که طرح دوفوریتی ساماندهی بازار خودرو فردا (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

کاهش 600 هزار دستگاهی در سال 96؛ پرشین خودرو: در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left ایسنا

در سال گذشته جمعا 153 هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که نسبت به تولید 750 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتری و انژکتوری تولید شده در سال 1395، شاهد کاهش 80 درصدی موتورسیکلت در کشور هستیم.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left دنیای خودرو

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left ایران اکونا

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left ایسنا

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left اتاق خبر

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left ایران جیب

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left فرارو

براساس مصوبه هیئت دولت از ابتدای مهرماه سال 1393 تا پایان سال 1396 تولید موتورسیکلت‌ها براساس استانداردهای یورو 3 بلامانع بوده اما از ابتدای سال 1397 کلیه موتورسیکلت‌های تولیدی باید براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که در حال حاضر یورو 4 است، تولید شوند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left جماران

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف می‌شوند.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف می‌شوند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left ایسنا

تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

Image
chevron_left تین نیوز

محسن پورسیدآقایی به رسم آداب ایرانیان و به منظور تبریک سال نو با همکاران خود دیدار و گفت‌وگو کرد و اقدام هدفمند مبتنی برنقشه راه تخصصی را مورد تاکید قرارداد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مهم‌ترین اخبار نیروی انتظامی در تیرماه سال 96 را در این بسته خبری بخوانید.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از کمبود شدید حمل و نقل عمومی در پایتخت، گفت: سهم حمل و نقل عمومی به 75 درصد افزایش یابد.

Image
chevron_left تین نیوز

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از کمبود شدید حمل و نقل عمومی در پایتخت، گفت: سهم حمل و نقل عمومی به 75 درصد افزایش یابد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

هفت هزار موتورسیکلت برقی ساخت داخل در حالی از سال آینده وارد بازار می‌شوند، که طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به‌عنوان یکی از پایه‌های برنامه کاهش آلودگی هوای تهران همچنان با چالش‌های روبروست.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو-امسال زور سازمان ملی استاندارد به خودرو و موتورسیکلت رسید. خودرویی‌ها مجبور شدند با 25 خودرو سودده خود خداحافظی کنند و موتورسیکلتی‌ها هم مجبور شدند از گاو شیرده خود که همان موتورهای کاربراتوری بود فاصله بگیرند. کارخانه‌ها و مونتاژکاران موتور تنها...

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: امسال زور سازمان ملی استاندارد به خودرو و موتورسیکلت رسید. خودرویی‌ها مجبور شدند با 25 خودرو سودده خود خداحافظی کنند و موتورسیکلتی‌ها هم مجبور شدند از گاو شیرده خود که همان موتورهای کاربراتوری بود فاصله بگیرند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

امسال زور سازمان ملی استاندارد به خودرو و موتورسیکلت رسید. خودرویی‌ها مجبور شدند با 25 خودرو سودده خود خداحافظی کنند و موتورسیکلتی‌ها هم مجبور شدند از گاو شیرده خود که همان موتورهای کاربراتوری بود فاصله بگیرند. کارخانه‌ها و مونتاژکاران موتور تنها 17 استان...

Image
chevron_left تدبیر و امید

مهمترین برنامه‌ای که قصد عملیاتی کردن آن را داریم، خودکفایی در قسمت تولید موتورسیکلت به‌صورت کاملا داخلی است. البته برنامه‌های دیگری از جمله تولید محصولات سازگار با محیط‌زیست از طریق جایگزینی موتورهای برقی با موتورهای انژکتوری و کاربراتوری ر...

Image
chevron_left الف

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: توقف نهای تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد. به گزارش...

Image
chevron_left فرارو

مصوبه اولیه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای مهرماه سال 1395، امید حذف کامل این وسیله دودزا را به ارمغان آورده بود که ناگهان انتشار ادعایی در مورد ثبت سفارش 430 هزار موتورسیکلت کاربراتوری همچون پتکی بر سر مصوبه اولیه دولت فرود آمد تا ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left جمهوریت

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left پارسینه

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left اتاق خبر

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ

Image
chevron_left جهان نیوز

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left ایران اکونا

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله ...

Image
chevron_left ایسنا

توقف نهایی تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال‌جاری و نیز اضافه شدن هشت استاندارد اجباری جدید به استانداردهای 17 گانه برای کلیه موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال آینده، مهم‌ترین تصمیماتی بود که در مورد این وسیله نقلیه در سال 1396 اتخاذ شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

گروه بنگاه‌ها: بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی «نیرو موتور» را مورد حمایت قرار می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، گروه صنعتی نیرو موتور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده موتورسیکلت در...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left ایلنا

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان برتر خود، طرح‌های توسعه‌ای گروه صنعتی نیرو موتور را مورد حمایت قرار می‌دهد.

Image
chevron_left روزنامه مناقصه مزایده

مشاهده صفحه:     1