Image
chevron_left ایرنا

تهران-ایرنا- انعکاس روابط انسان‌دوستانه ایرانیان که در انبوه فضاسازی‌های منفی علیه مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم صورت می‌گیرد، ضرورتی است که می‌تواند در برخی عرصه‌ها، این منفی نمایی‌های گاهی عامدانه را به نقاط مثبت قابل تاملی بدل کند. مثبت های از جنس...

مشاهده صفحه:     1