Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تا سال آخر جنگ (1324)، تعداد مسکنی که شرکت در آبادان برای کارگران خودساخته بود، حدود 3 هزار و 500 خانه برای کارگران متاهل و قریب به 900 اتاق برای کارگران مجرد بود. در مناطق نفت‌خیز هم شرکت برای کارگران متاهل نزدیک به 2 هزار خانه و برای کارگران مجرد قریب به 200 اتاق تا ...

مشاهده صفحه:     1