Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

محمود عابدی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گوید: اینکه از هجوم زبان‌هایی که از طریق اقتصاد وارد زبان فارسی می‌شود، جلوگیری کنیم، مسئله دشواری است. اگر راهی داشته ب...

مشاهده صفحه:     1