گور دسته‌جمعی، جنایتی دیگر از نظامیان میانمار /فیلم