لحظه ناگوار سقوط ناموفق دختر بدلکار ایرانی از ساختمان +فیلم