دومین همایش حفظ ذخیره‌گاه جنگلی بلوط شازند برگزار شد