با همکاری کارشناسان موسیقی؛ صدای خورشید به موسیقی تبدیل شد