وضعیت آب و هوا 28 تیر؛ رگبارهای تابستانی در جنوب شرق ایران