گزارش مقام ارشد پلیس از دلایل وقوع سانحه مرگبار سنندج