فیلم شرکت یک مقام امنیتی در سرکوب تظاهرات فرانسه دردسرساز شد