در سالجاری اعتبارات دولتی به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد