سرودهای زیبای «خمینی ای امام» و به «مستضعفان وطن لبیک گفتیم»