در مشهد مقدس برگزار شد؛ برگزاری دومین سالگرد شهادت راوی مقاومت