در مرزهای جنوب شرقی کشور؛ کشف محموله بزرگ مواد منفجره