توزیع هزار بسته اقلام مصرفی بین نیازمندان در شیراز