گزارش مکتوب؛ کیمیاگری در ساحل هرمزگان با تولید آب شیرین