با دانش کارشناسان ایرانی؛ تولید عظیم‌ترین واحد نیروگاهی کشور