برپایی ایستگاه‌های مهارت و یادگیری ویژه دانش‌آموزان کیش