بخش خبری 19 و 15 دقیقه؛ چهارشنبه 23 خرداد مرکز قزوین+فیلم