مصداق باقیات صالحات افتتاح دبستان خیرساز در روستای شهابیه خمین