اقتصاد مقاومتی روستایی با درآمد سالانه 20 میلیارد تومان