مجمع عالی بسیج شهرستان مهاباد؛ تجلیل از بسیجیان فعال مهاباد