با هدف تنظیم بازار خرید حمایتی مرغ از مرغداران +فیلم