کارگاه تخصصی جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی محلی در فسا