دبیر نشریه وترنز تودی؛ اسد محبوبیت زیادی درمیان مردم سوریه دارد