دیدار شهردار شهرهای قم و نبطیه؛ قم و نبطیه آماده گسترش همکاری