در بخش خبر 21 شبکه اول؛ مدیریت مصرف برق با توجه به افزایش دمای هوا