اختصاص بیش از 200 میلیارد ریال برای بهسازی و تجهیز اماکن ورزشی کیش