مهار و اطفای آتش کهن‌ترین مسجد مازندران پس از 3 ساعت