مراکز فنی و حرفه‌ای راهی میانبر برای ورود به بازار کار