دبیر ستاد اربعین کشور؛ تردد زائران بدون داشتن روادید ممنوع است