تشییع پیکر استاد سمکو پاکزاد هنرمند و محقق مهابادی